about

เขตประกอบการอุตสาหกรรม

บางกอกฟรีเทรดโซน เป็นพื้นที่สีม่วง และได้รับใบอนุญาตเป็นเขตประกอบการอุตสาหกรรม จากกระทรวงอุตสาหกรรม ทำให้สามารถประกอบกิจการโรงงานได้ ผู้ประกอบการที่เป็นโรงงานอุตสาหกรรมเบา และไม่ก่อให้เกิดมลภาวะ สามารถขอใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานในเขตประกอบการอุตสาหกรรม (ข.2)ได้ โดยใช้ระยะเวลาและกระบวนการในการดำเนินการขอเปิดโรงงานสั้นกว่าการขอใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (รง.4)

 

 

พื้นที่สีม่วง

กฎหมายผังเมืองจำแนกที่ดินเป็น 10 ประเภทตามการใช้ประโยชน์ เช่น ที่อยู่อาศัย เกษตรกรรม ชุมชนชนบท อุตสาหกรรม ศิลปวัฒนธรรม ฯลฯ ที่ดินแต่ละประเภทถูกกำหนดเป็นเขตพื้นที่สีต่างๆ ส่วนที่ดินสำหรับการใช้ประโยชน์เพื่อประกอบกิจการอุตสาหกรรมกำหนดไว้เป็นพื้นที่สีม่วง

 

ดังนั้น บางกอกฟรีเทรดโซน เป็นพื้นที่สีม่วง ซึ่งเป็นเขตพื้นที่ที่กำหนดไว้สำหรับโรงงานที่ได้รับอนุญาตให้จัดตั้งและประกอบกิจการตามประกาศเขตอุตสาหกรรม

aboutus-footer-faq.jpg

Still have questions?