19 February 2020

2/2563 อบรมปฐมพยาบาลเบื้องต้นและฟื้นคืนชีพ (CPR)

พนักงานโครงการบางกอก ฟรีเทรด โซน อบรมปฐมพยาบาลเบื้องต้น และการฟื้นคืนชีพ (CPR)
โดยวิทยากรจาก เซฟสิริ (ประเทศไทย) วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563