19 October 2021

BFTZ เปิดจุดบริการฉีดวัคซีน Sinopharm แก่ลูกค้าและพนักงานในโครงการ

Bangkok Free Trade Zone ร่วมกับ โรงพยาบาล Princ Hospital Suvarnabhumiได้เปิดโรงงาน ณ โครงการบางกอกฟรีเทรดโซน จังหวัดสมุทรปราการ เป็นจุดบริการให้ฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (โควิด-19) ซิโนฟาร์ม (Sinopharm) ให้แก่พนักงานทุกคนของบางกอกฟรีเทรดโซน รวมไปถึงลูกค้าและพนักงานภายในโครงการ เพื่อสร้างความเชื่อมั่น และอำนวยความสะดวกแก่ลูกค้าทุกราย