โครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน เพื่อรองรับธุรกิจที่หลากหลาย
ถนน

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความกว้าง 12-15 เมตร

ระบบน้ำประปา

บริการโดยเขตปลอดอากรบางกอกฟรีเทรดโซน

ระบบป้องกันอัคคีภัย

ติดตั้งหัวจ่ายน้ำดับเพลิง

ระบบบำบัดน้ำเสีย

บำบัดน้ำเสียได้ 1,400 ลบ.ม./วัน ใช้ระบบ Activated Sludge

ระบบไฟฟ้า

บริการโดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.)

ระบบสื่อสารโทรคมนาคม

องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย (TOT) สามารถอำนวยความสะดวกติดตั้งระบบโทรศัพท์ ทั้งแบบ ADSL, Leased line รวมทั้งระบบสายแบบ Fiber optic และ ISDN

ระบบป้องกันน้ำท่วม

ทำนบ อ่างเก็บน้ำ และระบบสูบน้ำ

หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติม